Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Bezpečnosť Vašich osobných údajov na internete je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej maximálnu pozornosť. Aby sme vám mohli ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, potrebujeme niektoré Vaše dáta poznať. Všetky informácie o Vašej osobe však používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému. K informáciám obsahujúcim Vaše osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré prešli príslušným školením a ktoré sú povinné dodržiavať mlčanlivosť a zákonom stanovené povinnosti a postupy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Pred každým dokončením objednávky v internetovom obchode na stránkach jagerglass.sk, dávate súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané, nakoľko spracúvanie osobných údajov je štandardnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu jagerglass.sk. S týmito údajmi je zaobchádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov.

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujete dobrovoľne a slobodne spoločnosti Jagerglass s.r.o., so sídlomNámestie slobody 14/37,  066 01 Humenné, IČO 45504296, DIČ 2023031098 (ďalej len “spoločnosť”) v rozsahu:

 • meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo iná doručovacia adresa pre objednávku, e-mail, telefón.

Beriete na vedomie, že:

 • máte právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adrese sídla spoločnosti alebo zaslaním e-mailu na adresu: jagerglass@gmail.com
 • máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti tomuto spracovaniu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode,
 • spoločnosť osobné údaje zlikviduje tiež, ak pominie účel, pre ktorý boli vaše osobné údaje spracované,
 • máte právo na prenosnosť poskytovaných údajov a predloženie sťažnosti príslušnému úradu,
 • nemáte povinnosť osobné údaje spoločnosti poskytnúť, pričom, ak tak neurobíte, nebude to mať pre vás žiadne právne následky.

Vymazanie osobných údajov

V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, zašlite prosím žiadosť o vymazanie osobných údajov na e-mailové adresy jagerglass@gmail.com.   Vaše osobné údaje budú neodkladne z databázy odstránené.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na . jagerglass@gmail.com sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo e-shop, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. a dodávateľom zabezpečujúcim dodávku konkrétneho tovaru. Toto však vždy iba v rámci konkrétnych prípadov s využitím týchto služieb a výhradne v medziach právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • zaradenia do databázy registrovaných zákazníkov e-shopu jagerglass.sk,
 • účasti vo vernostnom programe zákazníkov e-shopu jagerglass.sk,
 • účasti na marketingových a spoločenských akciách e-shopu jagerglass.sk,
 • ponuky obchodu alebo služieb spoločnosti,
 • vykonávania marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania registrovaných zákazníkov e-shopu jagerglass.sk,alebo iných foriem personifikácie,
 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms správou alebo inou formou elektronickej komunikácie.
Vytvoril: Peter Čurilla prejagerglass.sk • Jagerglass © 2024

CR2